§ 1 Postanowienia ogólne

    1. Właścicielem Platformy i Sklepu działającego pod adresem: www.axisgroup.pl jest: Axis Group Sp. z o. o, Węglewo 8a, 62-010 Pobiedziska, telefon: +48 530 309 241, e-mail: bok@axisgroup.pl

    2. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

    (a) Sklep – sklep internetowy www.axisgroup.pl.

    (b) Platforma – platforma internetowa znajdująca się pod adresem elektronicznym www.axisgroup.pl

    (c) Klient – podmiot, który dokonuje zakupu Towarów lub Usług w Sklepie.

    (d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    (e) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawną lub jednostka organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

    (f) Przedsiębiorca z prawami konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę z właścicielem Sklepu, w ramach przedmiotu działalności Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającej dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

    (g) Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Klienta jego danych oraz dokonania akceptacji niezbędnych w celu założenia Konta. 

    (h) Sprzedawca – Axis Group Sp. z o. o, Węglewo 8a, 62-010 Pobiedziska

    (i) Konto – indywidualne konto na Platformie, do którego dostęp jest możliwy po zarejestrowaniu i zalogowaniu przez Klienta, w którym gromadzone są informacje (dane) dotyczące Klienta, zapewniające możliwość korzystania z funkcji Platformy.

    (j) Towar – towary znajdujące się w ofercie Sklepu.

    (k) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

    (l) Cena – cena jednostkowa Towaru lub Usługi zamieszczona w opisie Towaru lub Usługi, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT.

    (m) Cena Łączna – łączna cena, uwzględniająca ilość zamawianych Produktów lub Usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują).

    (n) Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu. 

    (o) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu określający zasady korzystania z Platformy i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030).

    (p) Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

    3. Przedmiotem działalności Platformy i Sklepu jest internetowa sprzedaż Towarów oferowanych przez sklep internetowy oraz świadczenie Usług drogą elektroniczną w postaci: Konta i Newslettera.

    4. Sprzedaż jest dokonywana za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem składającym zamówienie, a Sklepem. 

    5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie axisgroup.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

    6. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Platformy oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

    7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zakazane jest zarówno w stosunku do Platformy jak i Sklepu:

    (a) dostarczanie treści o charakterze nieprawdziwym, bezprawnym, mogących wprowadzić w błąd,

    (b) podejmowanie zachowań mogących wywołać zakłócenia, uszkodzenia systemów teleinformatycznych lub naruszenia zasobów systemowych,

    (c) korzystanie bez zgody Usługodawcy z botów, crawlerów i innych narzędzi automatyzujących dostęp lub wpływających na działanie Platformy lub Sklepu

    (d) korzystanie w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.

    8. Poprawne korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

    (a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

    (b) aktywne konto e-mail obsługiwane przez Klienta.

§ 2 Zamówienia

    1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

    2. Zamówienie można składać korzystając z formularza na stronie przez całą dobę, w każdym dniu tygodnia, za wyjątkiem okresów w których Platforma nie jest dostępna.

    3. Wybór Towarów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

    4. Klient ma możliwość dokonywania zakupów Towarów oraz Usług w Sklepie po uprzedniej Rejestracji w serwisie lub bez Rejestracji.

    5. Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

    6. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawne i pełne podanie danych w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu sprzedaży bez rejestracji. Klient jest obowiązany do bieżącego aktualizowania podanych danych.

    7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia. Podsumowanie zamówienia zawiera informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności.

    8. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji zamówienia zostanie przesłane Klientowi w formie wiadomości e-mail. Wraz z tym zdarzeniem umowę sprzedaży uznaje się za zawartą

    9. W Sklepie obowiązują następujące sposoby płatności:

    (a) szybka płatność PayU;

    (b) zapłata kartą;

    (c) przedpłata tradycyjnym przelewem bankowym;

    10. W sklepie obowiązują następujące metody dostawy:

    (a) [metoda];

    11. W tytule przelewu należy podać dane pozwalające przypisać płatność do zamówienia określone przez Sklep.

    12. Wysyłka zamówienia następuje niezwłocznie po jego skompletowaniu. Kompletowanie zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

    13. Realizacja zamówienia trwa do 7 dni roboczych (przy czym zazwyczaj jest to drugi dzień roboczy).

    14. Brak odnotowania wpłaty w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia, pomimo wezwania do uregulowania wpłaty skutkuje anulowaniem zamówienia.

    15. Wedle wyboru Klienta sprzedaż dokonana w Sklepie jest dokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia faktury w formie dokumentu elektronicznego. Faktura VAT zostanie przesłana do Klienta na wskazany przez Klienta adres e-mail lub w inny uzgodniony z Klientem sposób.

§ 3 Reklamacje

    1. Sklep obowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad. 

    2. Klient może złożyć reklamacje w sprawach dotyczących zakupionych Towarów.

    3. W przypadku Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami z prawami konsumenta, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im gdy sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową.

    4. Reklamację można wnieść:

    (a) w przypadku Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami z prawami konsumenta – w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego – w zakresie w jakim przepisy te dotyczą rękojmi przy sprzedaży na rzecz Konsumentów;

    (b) w przypadku Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami z prawami konsumenta – w terminie 2 dni licząc od dnia odbioru towaru w zakresie reklamacji ilościowej oraz w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru towaru – w zakresie reklamacji jakościowej.

    5. Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć towarów podlegających reklamacji, celem przyspieszenie jej rozpoznania. W przypadku, gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Klient obowiązany jest do przesłania na adres sklepu wadliwego towaru.

    6. Sklep rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie – nie przekraczającym w każdym razie 14 dni od momentu jej otrzymania. O rezultacie Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.

§ 4 Prawo odstąpienia

    1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od   umowy sprzedaży bez podania przyczyn  w  drodze  pisemnego  oświadczenie  złożonego  w  terminie 14 dni.

    2. Do  zachowania  tego  terminu  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać sformułowane samodzielnie przez Klienta, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy Prawa konsumenta lub w innej formie dokumentowej zawierającej jednoznaczne oświadczenie Klienta.

    3. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta.

    4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. W takim przypadku, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta dokona zwrotu Towaru.

§ 5 RODO

    1. W związku z założeniem konta w Sklepie, usługą newslettera oraz zawarciem umowy sprzedaży dotyczącej Produktów administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest Sprzedawca. 

    2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy (jej zawarcia, wykonania i rozliczenia) oraz w celu wypełnienia prawnych obowiązków Sprzedawcy, a także w celach marketingowych, po wyrażeniu przez Klienta dobrowolnej zgody w tym zakresie.

    3. Sprzedawca zbiera następujące dane Klienta:

    (a) w przypadku założenia Konta: imię, nazwisko, indywidualny  login, adres e-mail, 

    (b) w przypadku zawierania umowy sprzedaży: imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie w zależności od indywidualnych wyborów Klienta: numer rachunku bankowego, inne dane związane z płatnością oraz adres do wysyłki.

    (c) w przypadku newslettera: adres e-mail Klienta

    4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez:

    (a) okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie - w zakresie danych podanych przy zakładaniu Konta,

    (b) okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży Towarów, chyba że przepisy prawa będą wymagały od Sprzedawcy dłuższego ich przetwarzania – w zakresie danych podanych w związku ze sprzedażą Towarów,

    (c) do momentu wycofania zgody na działania marketingowe i newsletter – w zakresie danych podanych do celów marketingowych oraz adresu e-mail w związku z newsletterem.

    5. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi związane z prowadzeniem Sklepu (księgowość, wsparcie IT, hosting, poczta e-mail, dostawcy CRM) oraz z realizacją dostawy (przewoźnicy i operatorzy pocztowi).

    6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta,  Klient ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,  ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,  ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,  przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych - w granicach art. 21 RODO, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

§ 6 Pliki cookies

    1. W Sklepie wykorzystywane są pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługo strony i korzystania z oferowanych funkcjonalności. Pliki cookie nie są w Sklepie wykorzystywane do śledzenia nawigacji użytkowników. W Sklepie nie ma ciasteczek innych podmiotów, np. firm z branży reklamy behawioralnej.

    2. Sklep wykorzystuje ciasteczka tylko w celu tworzenia anonimowych statystyk.  Możesz zarządzać ciasteczkami poprzez ustawienia swojej przeglądarki.

    3. Formularze dostępne w Sklepie wykorzystują ciasteczka mające na celu zapewnienie ich  funkcjonalności oraz ciasteczka służące do zapisania informacji o wypełnieniu danego formularza.

§ 7 Konto i newsletter

    1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie usługę Konta umożliwiającą dostęp do danych związanych z zamówieniami w Sklepie oraz usługę newslettera w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newsletter Sprzedawca informuje o najnowszych produktach lub promocjach. Do newlsettera Klient może zapisać się wypełniając stosowny formularz na Platformie oraz wyrażając zgodę na jego otrzymywanie.

    2. Klient może w każdym czasie usunąć Konto lub zrezygnować z subskrypcji.

§ 8 Postanowienia końcowe

    1. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na Platformie są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na Platformie w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie

    2. Regulamin podlega prawu polskiemu.

    3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu na Platformie

    4. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów wynikających z realizacji postanowień Regulaminu, będzie sąd właściwy dla siedziby AXIS Group Sp. z o. o., chyba że inna właściwość wynika z przepisów prawa.

    5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i właściwych ustaw.

    6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub przyznających mu prawa konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

    7. Regulamin wchodzi w życie z dniem [data].

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password